English | Slovak

2wayGet

Popis
Zaslanie prijatej správy na externé URL.
Funkčnosť
Po obdržaní SMS sa zavolá externé URL s parametrami uvedenými nižšie.
Ako odpoveď očakávame HTTP 200 a v body musí byť uvedený string OK. Inak budme SMS opakovane doručovať každú hodinu počas ďalších 24 hodín
Request
GET http://external_url/sample_script/
Parameter Required Type Description
id
required varchar (16) Interné ID SMS
rcv_msg_id
optional integer Externé ID SMS (v prípade spoplatnenej SMS)
operator
optional varchar Identifikácia mobilného operátora - 'O' - Orange Slovakia, '2' - O2 Slovakia, 'M' - Telekom, 'S' - 4ka/Swan (v prípade spoplatnenej SMS)
time
required timestamp čas doručenia
msisdn
required integer MSISDN s ktorého bola zaslaná SMS
text
required text Text SMS správy
source
required integer MSISDN na ktoré bola zaslaná SMS
type
optional binsms, sms binsms - binárna správa, sms - normálna správa
dcs
optional integer v prípade binárnej správy
esm
optional integer v prípade binárnej správy
Example request
http://external_url/sample_script/?id=23&time=2012-11-02%2000:35:00&msisdn=421905123456&text=Test%20Message&source=421902028938&type=sms
http://external_url/sample_script/?id=22&time=2012-11-02%2000:34:07&msisdn=421905123456&text=0500034c0202313233343536373839302031323334&source=421902028938&type=binsms&dcs=3&esm=65
Example billed SMS request
http://external_url/sample_script/?id=23&rcv_msg_id=25481979&time=2014-07-18%2000:35:00&msisdn=421905123456&text=Test%20Message&source=7401&type=sms&operator=M
Response
OK
Revízia
Verzia Dátum Popis
6.0 16.7.2014 doplnená podpora pre spoplatnené SMS
1.0 10.7.2013 prvá verzia