English | Slovak

mnpGetJSON

Popis
MNP (mobile number portability) report.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie MNP reportu.
V body sa vracia informácia o príslušnosti k mobilnému operátorovi. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
POST http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/mnp/json/
Request body
{ "username": "test", "password": "test", "mnp": [ {"msisdn": "421904651681"}, {"msisdn": "421905445096"}, {"msisdn": "421901727051"} ] }
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
msisdn
required Varchar (12) MSISDN
Response
{ "mnp": [ { "msisdn": "421901727051", "operator": "ST" }, { "msisdn": "421905445096", "operator": "Orange" }, { "msisdn": "421904651681", "operator": "O2" } ] }
Parameter Typ Popis
msisdn
varchar (12) MSISDN
operator varchar (12) Názov operátora, ku ktorému číslo patrí
Telekom (Slovak Telekom), Orange, O2, Vodafone, O2 CZ, T-Mobile, Unknown
Error response
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 missing parameter chýba povinný parameter
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
1.0 7.5.2013 prvá verzia