English | Slovak

mnpGetXML

Popis
MNP (mobile number portability) report.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie MNP reportu.
V body sa vracia informácia o príslušnosti k mobilnému operátorovi. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
POST http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/mnp/xml/
Request body
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
msisdn
required Varchar (12) MSISDN
Response
Parameter Typ Popis
msisdn
varchar (12) MSISDN
operator varchar (12) Názov operátora, ku ktorému číslo patrí
Telekom (Slovak Telekom), Orange, O2, Vodafone, O2 CZ, T-Mobile, Unknown
Error response
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 missing parameter chýba povinný parameter
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
1.0 7.5.2013 prvá verzia