English | Slovak

smsSendGet

Popis
Odoslanie SMS pomocou metódy GET.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné odoslanie správy.
V prípade úspešného odoslania je vrátený HTTP response 200 a v body je uvedená odpoveď. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s uvedením chyby.
Request
GET http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/sms/?parameters
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
Message
text
required text Text SMS správy. Štandardná textová správa - 160 znakov, binárna správa - 280 znakov, správa s diakritikou - 70 znakov.
type
optional binary, utf8 binary - binárna správa, utf8 - správa s diakritikou
dcs
optional integer ak nie je DCS uvedené a správa je binárna, použije sa štandardné DCS 245
esm
optional integer ak nie je ESM uvedené a správa je binárna, použije sa štandardné ESM 64
sender
optional varchar(11) z akého mena bude doručená SMS, max. 11 aflanumerických alebo 15 numerických znakov
Povolené znaky: a-zA-Z0-9/+!_*&%@$.#
delivery
optional timestamp nepovinný parameter, čas kedy najskôr sa SMS odošle (napríklad: 2012-11-05 16:01:22)
Recipients
msisdn
required integer čislo na ktoré sa má odoslať SMS
id
optional varchar (14) unikátne ID zaslanej SMS
text
optional text unikátny text pre MSISDN
Examples
http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/sms/?username=test&password=test&text=Test%20SMS&msisdn=421901727051
zaslanie SMS bez uvedenia ID správy
http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/sms/?username=test&password=test&text=Test%20SMS&msisdn=421901727051&id=12345678901234
zaslanie SMS s uvedením ID správy
http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/sms/?username=test&password=test&text=Test%20SMS&msisdn=421901727051&delivery=2012-11-05%2016%3A01%3A22
zaslanie SMS z dátumom odoslania
Response
OK
Error Response
ERROR 400, missing parameter text
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 unknown prefix xxx neznámy prefix, použite mobilné prefixy mobilných operátorov
400 unknwon network xxx nemáte povolenie na odoslanie SMS do uvedenej siete
400 missing parameter text chýba povinný parameter text
400 missing parameter recipients nie je uvedený žiadny príjemca
400 sender must have 11 characters or less sender môže mať maximálne 11 znakov
400 unknown sender sender môže byť len z definovaného rozsahu
400 unknown type type môže byť len binary alebo utf8
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
3.0 14.8.2013 obmedzenie na známe prefixy operátorov, obmedzenie na odosielanie do sietí mimo SR
2.0 9.1.2013 doplnená možnosť zaslať unikátny text pri každom MSISDN
1.5 30.10.2012 opravená drobná chyba v implementácii XML, zmena XML formátovania pri Error response
1.4 24.9.2012 zmena parametru v GET volani, miesto message=Text spravy sa pouziva text=Text spravy
1.3 13.9.2012 sender môže byť len z definovaného rozsahu
1.2 10.9.2012 doplnená možnosť zaslania správ s diakritikou a binárnych správ
1.1 9.9.2012 doplnená možnosť zaslania správ s textovým senderom
1.0 24.8.2012 prvá verzia